ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών “Σταματίου-Θεοδωροπούλου” προσφέρουν και μαθήματα Ελληνικών για ξένους, σε κανονικά ή ταχύρρυθμα τμήματα, υπεύθυνα, προσεκτικά και εγγυημένα, με Καθηγήτριες Φιλολόγους, εξειδικευμένες στη διδασκαλία Ελληνικών ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας και με τελική πιστοποίηση της γνώσης σας στην Ελληνική Γλώσσα για επιτυχία στις εξετάσεις Α1 -C2 στο Κέντρο Ελληνομάθειας!*
Προσφέρουμε επίσης, τώρα και κάθε Καλοκαίρι, Θερινά Εντατικά τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και κατά τη διάρκεια των μηνών Ιούνιο-Ιούλιο, με πλήρη διδασκόμενη ύλη για Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνικών!
(*Οι εξετάσεις και η πιστοποίηση είναι προαιρετικά, αλλά συνίστανται από τα Κέντρα μας για την δική σας επιβεβαίωση του επιπέδου και του κύκλου σπουδών που ολοκληρώνετε)


GREC POUR LES ÉTRANGERS
L’institution de langues étrangères “Stamatiou-Theodoropoulou” offre des cours extensifs ou intensifs de grec aux étrangers avec garantie de cours minutieux donnés avec responsabilité par des enseignantes titulaires de l’enseignement des langues étrangères, spécialisées à l’enseignement du grec langue étrangère seconde et les certificats de vos connaissances en grec avec succès aux examens des niveaux A1-C2 du Centre de la Langue grecque!*
Nous offrons également, dès maintenant, des cours intensifs d’été de grec et pendant les mois de juin-juillet, des cours en plein programme pour les examens de la maîtrise de grec!
(* Les examens et la certification sont optionnels, mais nous vous les proposons pour la certification du niveau et du cycle que vous venez de terminer)


Греческий для иностранцев
Шκола “Стаматиу-Феодоропулу” предлагает уроки греческого языка для иностранцев( в обычном или ускоренном рифме).Уроки проводятся преподавателями-филологами,специально подготовленными в преподавании греческого языка,как второго иностранного языка.Уроки тщательно подготовленны,проводятся с большой ответственностью и гарантией на успех.Экзамены для этого сертификата А1-А2 сдаются в специализированных Центрах!!!
А также ,каждое лето мы вам предлогаем летние ускоренные курсы по изучению греческого языка(Июнь-Июль).Учебная программа полностью соответствует требованиям для сдачи экзаменов для Сертификата знаний греческого языка.
Эти экзамены- не обязательны,но мы вам советуем сдать этот экзамен для вашей уверенности в знаниях.