Τα μαθήματα Ιταλικών στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μας γίνονται από μητρόγλωσσες, πολύ αυστηρά επιλεγμένες Καθηγήτριες, που διανύουν πολυετή συνεργασία μαζί μας και μεταφέρουν στους μαθητές την δική μας μακροχρόνια, εγγυημένη Εκπαιδευτική φιλοσοφία. Οι Καθηγητές μας αναπτύσσουν συγκεκριμένο μεθοδολογικό και ακαδημαίκό σύστημα διδασκαλίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Σπουδών των Φροντιστηρίων μας, για χάρη της σίγουρης επιτυχίας των μαθητών μας στις εξετάσεις Ξενόγλωσσης Πιστοποίησης και την απόκτηση Πτυχίου Γλωσσομάθειας. Στα Φροντιστήριά μας δίνεται ιδιαίτερη σημασία και προσοχή στην ενίσχυση των θετικών στοιχείων και των ταλέντων του κάθε μαθητή μας, για την επίτευξη καλύτερης, γρηγορότερης και σωστότερης εκμάθηση της ξένης γλώσσας επιλογής του για περισσότερα από 40 χρόνια τώρα.
Από τα Κέντρα μας οι μαθητές θα πάρουν Πτυχίο Γλωσσομάθειας μόνον από τους μεγαλύτερους και πιο αναγνωρισμένους φορείς ξενόγλωσσης πιστοποίησης, διότι κάτι τέτοιο είναι επένδυση που θα συνοδεύει τον κάθε έναν από τους μαθητές μας σε όλη την εργασιακή τους σταδιοδρομία.

Πτυχία Γλωσσομάθειας που προσφέρονται:
CELI I, II, III, IV, V – CELI 1,2,3,4,5
Τα ιταλικά είναι λατινογενής γλώσσα, άμεση διάδοχος της διαλέκτου της Φλωρεντίας, ανήκει στην οικογένεια των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών και ομιλείται από περίπου 70 εκατομμύρια ανθρώπους κυρίως στην Ιταλία. Η ‘Επίσημη Ιταλική’ συνυπάρχει στην Ιταλία μαζί με ένα μεγάλο αριθμό από ιδιώματα νέο-λατινικά που εμφανίζει η Ιταλική γλώσσα και τοπικές διαφοροποιήσεις, εξαιτίας της επίδρασης που ασκούν πάνω της οι τοπικές διάλεκτοι. Όπως πολλές γλώσσες που γράφονται με το Λατινικό αλφάβητο, τα Ιταλικά έχουν διπλά σύμφωνα. Ωστόσο, αντίθετα με, για παράδειγμα, τα Γαλλικά και τα Ισπανικά, τα διπλά σύμφωνα προφέρονται ως μακρά στα Ιταλικά. Από τις Ρομανικές γλώσσες τα Ιταλικά θεωρούνται γενικά πως είναι η γλώσσα με την πιο στενή ομοιότητα με τα Λατινικά υπό όρους λεξιλογίου, αν και τα Ρουμανικά συντηρούν πιο στενά τη γραμματική των Κλασικών Λατινικών και τα Σαρδηνιακά είναι τα πιο συντηρητικά υπό όρους φωνολογίας.

Στην Ελβετία τα Ιταλικά είναι μια από τις τέσσερις επίσημες γλώσσες και απαντάται περισσότερο στα Ελβετικά καντόνια του Γκριτζιόνε και του Τιτσίνο. Είναι επίσης επίσημη γλώσσα του Σαν Μαρίνο, όπως και βασική γλώσσα του κράτους του Βατικανού.
Παρακάτω παρατίθεται η αντίστοιχη προφορά στα ελληνικά και στο Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο. Ας σημειωθεί ότι η προφορά στα ελληνικά δεν είναι ακριβής, για τις διαφορές μεταξύ των δύο γλωσσών, και αυτός είναι ο λόγος αναγκαίας παράθεσης του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου.

ITALIEN
Dans notre institution de langues étrangères, les cours d’italien sont donnés par des natives, des professeurs triées sur le volet, en collaboration avec nous pendant une série d’années et qui transmettent aux étudiants notre propre philosophie éducative longue et bien garantie. Nos professeurs développent un système d’enseignement méthodologique et académique, en collaboration avec la direction des Études de notre institution, au profit de la réussite garantie de nos élèves aux examens de certificat de langue étrangère et d’obtention du diplôme d’études en langue étrangère. Dans notre institution, pour plus de 40 ans on attache de la valeur à l’amélioration des forces et des talents de chacun de nos élèves pour un meilleur apprentissage, plus rapide et plus juste de la langue étrangère de son choix.
De notre institution, les étudiants obtiendront des diplômes d’études en langue étrangère seulement par des organismes les plus importants et plus acclamés de certificat en langue étrangère, car cela est un investissement qui accompagnera chacun d’eux tout au long de leur carrière professionnelle.

Diplômes de langue offerts:
+ CELI I, II, III, IV, V – CELI 1,2,3,4,5
L’italien est une langue romane, le successeur direct du dialecte de Florence, appartenant à la famille indo-européenne et elle est parlé par environ 70 millions de personnes, essentiellement en Italie. La langue nationale de l’Italie coexiste avec un grand nombre d’idiomes néo-latins que
l’italien contient et de diversités régionales en raison de l’impact des dialectes locaux. Comme des nombreuses langues utilisant l’alphabet latin, l’italien a des consonnes doubles. Cependant, contrairement, par exemple, aux français et espagnol, les doubles consonnes sont prononcées comme longues en italien. Parmi les langues romanes, la langue italienne est généralement considérée comme la langue qui ressemble le plus au latin en termes de vocabulaire, bien que le roumain entretient une relation étroite avec la grammaire du latin classique et le sarde est bien plus conservateur en termes de phonologie.
En Suisse, l’italien est l’une des quatre langues officielles et se retrouve plutôt dans les cantons suisses du Tessin et des Grisons. Il est aussi la langue officielle de Saint-Marin, ainsi que la seconde langue officielle au Vatican avec le latin.
Il est cité ci-dessous la prononciation correspondante en grec et à l’alphabet phonétique international. Notez que la prononciation grecque n’est pas l’exacte vu des différences entre les deux langues, et c’est pourquoi la citation de l’alphabet phonétique international est nécessaire.

Итальянский языκ
Уроки итальянского языка в наших школах преподают учителя,для которых итальянский язык-родной язык.Учителя,которые тщательно подбирались,которые поддерживают с нами тесный контакт и передают ученикам нашу многолетнюю Философию.Наши преподаватели разрабатывают особую методическую и акадимическую систему преподавания в сотрудничестве с Администрацией школы для достижения желаемых результатов на экзаменах при получении Дипломов по изучению иностранных языков.В наших школах уделяют особое внимание таланту каждого ученика.Таким образом,достигаем лучшего,быстрого и правильного обучения иностранного языка по вашему выбору на протяжении уже 40 лет.
Ученики наших школ получают Дипломы в официальнопризнанных учебных заведениях.Это особый вклад в профессиональную и карьерную жизнь каждого ученика.

Дипломы,которые получают наши ученики:
CELI I, II, III, IV, V – CELI 1,2,3,4,5
Итальянский язык имеет латинское происхождение,прямой наследник диалекта Флоренции,относится к ветви индоевропейских языков и на нём разговаривают примерно 70 миллионов человек, в основном в Италии.Официальный итальянский язык употребляется наравне со многими со многими новшествами новолатинского языка из-за влияния местных диалектов.В итальянском языке существуют двойные согласные,как и во многих языках,которые имеют латинский алфафит.В итальянском языке двойные согласные произносятся певуче,растягиваются в отличие от французского и испанского языков.Считается,что итальянский язык имеет самый схожий славарный запас с латинским языком.Румынский язык сохранил грамматику латинского языка,а сардинский-близкое к латинскому произношение.
В Швецарии итальянский язык считается одним из 4-х официальных языков.А также считается официальным языком в Сан-Марино и важнейшим языком в Ватикане.
Наблюдается влияние итальянского языка на произношение в Греции и в Международном Фонетическом Алфавите.