ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Σας γνωστοποιούμε τις τελευταίες προσφορές μας σε Διδακτικά Προγράμματα για φοιτητές και ενηλίκους, μαθητές μας ή γονείς και συγγενείς των ήδη εγγεγραμμένων μαθητών μας, από τα Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών “Σταματίου Θεοδωροπούλου
Κάποιοες Προσφορές, όπως τα δημιουργικά ξενόγλωσσα μαθήματα, μας απευθύνονται και σε μαθητές μικρότερων ηλικιών.
Είμαστε η καλύτερη επιλογή σας γιατί είμαστε οι μόνοι στην Καλλιθέα που 41 χρόνια τώρα συνεχίζουμε να πιστεύουμε στα ταλέντα σας και να σας οδηγούμε στην Επιτυχία!!!
Εισαγωγή σε Ξένες Φιλολογίες Πανεπιστημίων, με εντατικά μαθήματα στο ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας που ο μαθητής/ μαθήτρια δίνει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, με έμπειρους Καθηγητές!
Ταχύρρυθμα εντατικά τμήματα Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ρώσικων, Ιταλικών, Ισπανικών!
Επιτυχία στο πρώτο Δίπλωμα Α1 σε 58 διδακτικές ώρες σε τμήμα ή ιδιαίτερο!!!*
Απόκτηση Lower-Β2 σε Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ρώσικα σε 58 διδακτικές ώρες!!!
(Η προσφορά των Φροντιστηρίων μας αφορά σε καινούργιους μαθητές μας, ενηλίκους, λόγω του υπερ-εντατικού χαρακτήρα των τμημάτων, όπως επίσης και σε γονείς/συγγενείς των μαθητών μας, υπό την προϋπόθεση ότι θα σκοράρουν τελικό αποτέλεσμα σε κατατακτήριο τεστ συναφούς επιπέδου, τουλάχιστον 65%, και δε συνδυάζεται με άλλες παρόμοιες προσφορές που κάνουν τα κέντρα μας κατά καιρούς, ούτε εξαργυρώνεται χρηματικά.) Πληροφορική!!!Σας προετοιμάζουμε απόλυτα επιτυχημένα για τις εξετάσεις σε όλες τις ενότητες Πληροφορικής, οι οποίες αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ και στον Ιδιωτικό Τομέα! Επιτυχημένη προετοιμασία για εξειδικευμένα διπλώματα για Μεταπτυχιακά και σπουδές στο εξωτερικό, καλύπτουμε όλες σας τις ανάγκες για όποιοδήποτε εξειδικευμένο δίπλωμα γλωσσομάθειας! Β1 Πτυχίο γλωσσομάθειας, από μηδενική γνώση ξένης γλώσσας, σε Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Ρώσσικα, σε 9 μήνες ταχύρρυθμού, εντατικού προγράμματος σπουδών για φοιτητές και ενηλίκους, Β2 σε 16 μήνες/li> Ελληνικά και σε ταχύρρυθμα τμήματα για ξένους, με Καθηγήτριες Φιλολόγους εξειδικευμένες στη διδασκαλία Ελληνικών ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας και με τελική πιστοποίηση της γνώσης τους στη γλώσσα για επιτυχία στις εξετάσεις Α1 -C2 στο Κέντρο Ελληνομάθειας!
(*Οι εξετάσεις και η πιστοποίηση είναι προαιρετικά, αλλά συνίστανται από τα Κέντρα μας για την δική σας επιβεβαίωση του επιπέδου και του κύκλου σπουδών που ολοκληρώνετε)
Θερινά Εντατικά Τμήματα 7 εβδομάδων (Summer Intensive Courses) για γρήγορη εκμάθηση της ξένης γλώσσας επιλογής σας όλο τον μήνα Ιούνιο και για τις μεγαλύτερες τάξεις και τον Ιούλιο!!!
Θερινά Εντατικά τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και για ξένους κατά τη διάρκεια των μηνών Ιούνιο-Ιούλιο, πλήρης η διδασκόμενη ύλη για εξετάσεις πιστοποίησης Ελληνικών!
Ανεξάρτητα δημιουργικά αγγλόφωνα και ξενόγλωσσα Καλοκαιρινά μαθήματα καθώς και μαθήματα Ελληνικών για αλλοδαπά παιδιά, που διδάσκονται με ψυχαγωγικό, δημιουργικό και ευφάνταστο τρόπο, προετοιμάζουν τους μαθητές για την ύλη της επόμενης τάξης, όλο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, με επιμορφωτικές, δημιουργικές ώρες ξενόγλωσσων μαθημάτων στη Γλώσσα επιλογής σας!
Βοήθεια στα ξενόγλωσσα μαθήματα και για τη σχολική ύλη παιδιών και εφήβων, για επιτυχία στις καλοκαιρινές εξετάσεις!
Τώρα και Ρωσικά, Αραβικά μητρόγλωσσες Καθηγήτριες ταχύρρυθμα τμήματα!
Μεγάλες προσφορές στα δίδακτρα για τους πρώτους μαθητές που θα γραφτούν σε νέα τμήματα των παραπάνω προγραμμάτων!
Εγγραφείτε άμεσα και γίνετε μέλος ενός από τα μεγαλύτερα και πιο επιτυχημένα Κέντρα Ξένων Γλωσσών της Καλλιθέας, που από το 1974 εμπλουτίζει συνεχώς τις ξενόγλωσσες δεξιότητες και τα βιογραφικά των μαθητών και των συνεργατών του, ενισχύοντας και διευρύνοντας τους επαγγελματικούς και εργασιακούς τους ορίζοντες!

AUTRES PROGRAMMES D’ÉTUDES, DES AVANTAGES ET DES BOURSES
Nous annonçons les dernières offres de notre Programme de formation pour étudiants et adultes, élèves ou parents et parents proches ou lointains des étudiants déjà inscrits à l’institution de langues étrangères “Stamatiou-Theodoropoulou.
Quelques unes de nos offres, comme par exemple les cours et ateliers créatifs de langues étrangères, sont aussi destinés aux débutants jeunes.
Nous constituons votre meilleur choix parce que nous sommes les seuls à Kallithèa que depuis 41 ans nous continuons à croire en vos talents et à vous amener au succès!

 • Admission aux départements de Langues et littératures étrangères après des cours intensifs de langue étrangère examinée aux examens nationaux, avec des enseignants expérimentés!
 • Des cours intensifs d’anglais, français, allemand, russe, italien, espagnol! Succès au premier degré A1 à 58 heures de cours, en classe ou en privé!*
 • Acquisition du niveau B2 en anglais, français, espagnol, allemand, italien, russe à 58 heures de cours !!!
  (* L’offre de notre institution se réfère à nos nouveaux étudiants adultes, vu de la nature surintensive des cours, comme aussi aux parents / parents proches de nos étudiants, à condition qu’ils marqueront au moins 65% sur le total dans le test d’évaluation de leur niveau et qu’elle n’est pas combinée avec d’autres offres similaires que notre institution fait de temps à temps ni être remboursée.)
 • Informatique !!! Nous vous préparons avec succès pour les examens de toutes les modules d’informatique, qui sont reconnus par l’ASEP et le secteur privé!
 • Préparation réussie aux diplômes spécialisés des études post-universitaires à l’étranger, nous couvrons tous vos besoins à tout diplôme spécialisé de langues étrangères!
 • Diplôme de niveau B1, on commence en partant du zéro, en anglais, français, italien, espagnol, allemand, russe, en 9 mois de cours intensifs, pour des étudiants et adultes et B2 en 16 mois.
 • Cours intensifs de grec pour des étrangers, avec des professeurs de langues étrangères spécialisées à l’enseignement du grec langue seconde et à la certification de connaissances en grec
  avec succès aux examens des niveaux A1-C2 du Centre de la Langue grecque!*
  (* Les examens et la certification sont optionnels mais nous vous les proposons pour la certification
  du niveau et du cycle que vous venez de terminer)
 • Cours d’été intensifs de sept semaines visant l’apprentissage rapide de la langue étrangère de
  votre choix, pendant le mois de juin et, pour les plus âgés, pendant le mois de juillet aussi!
 • Cours d’été intensifs de grec pour des étrangers pendant les mois de juin-juillet, avec le
  programme complète des examens de certification de grec !
 • Cours d’été intensifs et créatifs d’anglais et d’autres langues étrangères ainsi que des cours de
  grec pour des étrangers enseignés tout au long des mois de juin et juillet, de manière ludique, créative et imaginative visant à une formation continue de la langue de leur choix et en préparant les étudiants pour la classe de l’année prochaine.
 • Assistance aux cours de langues étrangères et aux matières scolaires pour des enfants et des adolescents pour la réussite aux examens de la fin d’année!
 • Dès maintenant des cours intensifs de russe et d’arabe par des natives!!!
 • Offres spéciales sur les frais de scolarité pour les premiers étudiants qui s’inscriront à nos nouvelles parties du programmes ci-dessus!
  Inscrivez-vous immédiatement et rejoignez l’une des institutions des langues étrangères les plus grandes et plus réussies de Kallithèa qui, depuis 1974, enrichit constamment les compétences en langues étrangères et les curriculum vitae des ses étudiants et ses partenaires tout en renforcent et élargissant leurs horizons professionnels!

Другие программы обучения,льготы и стипендии
Мы рады вам сообщить о наших новых программах обучения,которые предназначенны для студентов и взрослых,учеников и родителей.
Некоторые новые программы,такие как творческие уроки иностранного языка ,предназначены для учеников младшего возраста.
Мы для вас-наилучший выбор,потому что мы – единственные в Каллифее верим в ваш талант и ведём вас к Успеху уже на протяжении 41 года!!!
+Подготовка к поступлению в Университеты на филологические факультеты иностранных языков при помощи интенсивных курсов по выбору ученика( в зависимости от вступительных экзаменов).Уроки проводят опытные преподаватели.
+Ускоренные курсы английского,французского,испанского,немецкого,итальянского и русского языков!
Успешное получение Диплома А1 за 58 академических часов в классе или на индивидуальных занятиях!!!
+Получение Lower -B2 на английском,французском,испанском,немецком,итальянском,русском за 58 академических часов!!!(Эта акция относится к новым ученикам,взрослым,к родителям из-за ускоренного темпа,с целью достижения хотя бы 65% результата на экзамене данного уровня.Эта акция не имеет отношение к другим,которые проводятся в нашей школе время от времении и не обналичивается).
+Информатика!!!С большим успехом мы вас подготовим к сдаче экзаменов на всех уровнях,которые признаются от ΑΣΕΠ и частным сектором.
+Успешная подготовка к получению Высшего квалифицированного Диплома, к учебе за границей с учётом ваших потребностей(на всех уровнях).
+В1 Сертификат знаний иностранного языка(начиная с нуля)на английском,французском,итальянском,испанском,немецком и русском языках в течении 9 месяцев,ускоренные учебные программы для студентов и взрослых,В2-за 16 месяцев.
+Греческий язык для иностранцев(ускоренные курсы) при помощи квалифицированных преподавателей-филологов.Получение А1-С2 в специализированных центрах знаний греческого языка!!!(Эти экзамены-не обязательны,но мы вам советуем их сдать для вашей уверенности в ваших знаниях).
+Семинедельные Летние Интенсивные Курсы(Summer Intensive Courses) для ускоренного изучения иностранного языка(по вашему выбору) в Июне и для старших классов-в Июле!!!
+Летние Интенсивные Курсы греческого языка для иностранцев(Июнь-Июль)с полной учебной программой и подготовка к экзаменам для Сертификата!
+Различные курсы ва всех иностранных языках .Уроки греческого языка для приезжих детей с целью подготовки их к следующму классу(Июнь-Июль)с различными развлекательными элементами на уроках(на любом языке по вашему выбору).
+Помощь для уроков иностранного языка на основе школьной программы.Подготовка к летним экзаменам!
+Ускоренные курсы сейчас- на русском и арабском языках с квалифицированными преподавателями!!!
+Большие скидки для учеников,которые первыми записываются на новые курсы!
ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ К НАМ!!!
И вы станете членом одного из преуспевающих школ иностранных языков Каллифеи,которая с 1974 года постоянно обогащает знания иностранных языков своих учеников,биографии учеников и своих сотрудников,открывая перед ними широкие профессиональные горизонты!!!