ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ & ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών “Σταματίου-Θεοδωροπούλου” προσφέρουν Μαθήματα Αμερικάνικης Προφοράς για επαγγελματίες, ηθοποιούς, καλλιτέχνες, επιχειρηματίες και εν γένει ενδιαφερόμενους, οι οποίοι είτε ήδη συνεργάζονται με ανθρώπους από το εξωτερικό, είτε στοχεύουν σε μόνιμη εργασία, και ειδικώτερα στις ΗΠΑ.

Τα εργαστηριακά μαθήματα προσφέρονται με μεγάλη προσοχή και ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα, από την ίδια τη Διεύθυνση Σπουδών των Κέντρων μας, σε εβδομαδιαίες συνεδρίες, και επεξεργάζονται τα σημαντικότερα στοιχεία της Φωνητικής και Φωνολογίας της Αγγλικής Γλώσσας, με έμφαση στη σωστή αναπαραγωγή της Αμερικάνικης Προφοράς, όπως επίσης και στην περαιτέρω ανάπτυξη της ορθοφωνίας και της σωστής προσωδίας της Αγγλικής Γλώσσας των μαθητών.

Στα μαθήματα του κύκλου αυτού, με την πλήρη χρήση μόνον της Αγγλικής Γλώσσας και της αμερικάνικης προφοράς μέσα στο μάθημα, οι συμμετέχοντες ασκούνται επιπλέον στην απόκτηση περαιτέρω προφορικής ευχέρειας, αυτοπεποίθησης και άνεσης στην χρήση του προφορικού λόγου σε κάθε εργασιακό περιβάλλον και στα κυριότερα επιστημονικά πεδία της επιλογής των μαθητών, κατά τους στόχους των σπουδών τους ή τις επαγγελματικές τους ανάγκες.


Το τμήμα της Αμερικάνικης Προφοράς έχει ήδη λειτουργήσει με μεγάλη επιτυχία σε καλλιτέχνες, τραγουδιστές και επιχειρηματίες που με μεγαλύτερη σιγουριά για τη χρήση της γλώσσας διεύρυναν τους εργασιακούς τους κύκλους και τον κύκλο σπουδών τους στις ΗΠΑ και βοήθησε περαιτέρω στην επιτυχημένη κατάκτηση των επαγγελματικών τους στόχων.
Ρωτήστε μας ακόμη περισσότερα από κοντά ή τηλεφωνικώς!

COURS DE THÉÂTRE EN LANGUE ANGLAISE POUR ENFANTS ET ADULTES
Au sein de notre institution, nous offrons à tous nos étudiants un Atelier de théâtre en anglais-Cours de théâtre en anglais où ils auront la possibilité de développer et cultiver leurs talents artistiques, de s’exprimer par le théâtre et de connaître en pratique quelques-unes des pièces les plus importantes de tous les temps. En même temps les étudiants d’atelier vont pratiquer la bonne prononciation et l’intonation de la langue anglaise.
Dans notre atelier de théâtre en langue étrangère on fait des exercices de théâtre, des exercices d’improvisation en anglais, tout en traitant des scènes des histoires, du cinéma, du théâtre ou, pour nos jeunes étudiants, des contes adaptés pour la scène. Les participants aux cours de théâtre auront l’occasion de présenter en classe leur progrès dramatisé, qui sera le couronnement de leur parcours théâtral!


Les cours sont destinés aux étudiants, jeunes ou plus âgés, dans des sections distinctes, avec un programme intéressant qui contient des éléments supplémentaires vus dans les travaux dirigés visant à une expression correcte, en oral comme en écrit en anglais. Dans notre atelier de théâtre
nous intégrons aussi un atelier de langage et d’élocution en anglais où nous travaillons l’accent américain et britannique, tout en exerçant des éléments de phonétique et phonologie d’anglais tant chez les enfants que chez les adultes.

Ces cours sont offerts sous forme de cours privés, à la demande, aux professionnels, aux acteurs, aux chanteurs, aux artistes et en général à toute personne intéressée pour des raisons de travail à l’étranger, de préparation à s’occuper du théâtre en Grèce ou dans des pays anglo-saxons, d’utilisation optimale de la prononciation / intonation d’anglais au milieu de travail. Demandez-nous pour plus d’informations!

Уроки Английского языка и Американского произношения для артистов
Шκола “Стаматиу-Феодоропулу” предлагает уроки американского произношения профессионалам,артистам,художникам,бизнесменам и всем желающим,которые уже соотрудничают или собираются сотрудничать с людьми за границей,в особенности в США.


Этим занятиям уделяется особое внимание и проводятся с большой ответственностью со ставкой на конечный результат.Под чутким руководством Администрации Школы проводятся еженедельные собрания,где обсуждаются и редактируются важнейшие элементы Фонетики и Филологии английского языка с учётом правильного воспроизведения Американского произношения ,а также дальнейшего обучения речи и правильного воспроизведения английской речи учениками.
На уроках этого цикла ученики,разговаривая только на английском языке и употребляя американский акцент,стараются обрести навыки беглой,быстрой речи,уверенность и свободу в использовании устной речи в любой профессиональной среде и в научной сфере по выбору ученика,связанному с дальнейшей учёбой или профессиональным направлением.

Курсы Американского Произношения работают с большим успехом.Эти курсы оказали большую помощь работникам шоу-бизнеса,певцам и бизнесменам,которые с большой уверенностью пользуются своими знаниями, расширяют свой профессиональный круг и продолжают учёбу в США,помогли им добиться успеха в достижинии цели в профессиональной сфере.
Спросите нас,чтобы получить большую информацию,лично или по телефону!!!