Τα μαθήματα Ρωσικών στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μας γίνονται από μητρόγλωσσες, πολύ αυστηρά επιλεγμένες Καθηγήτριες, που διανύουν πολυετή συνεργασία μαζί μας και μεταφέρουν στους μαθητές την δική μας μακροχρόνια, εγγυημένη Εκπαιδευτική φιλοσοφία. Οι Καθηγητές μας αναπτύσσουν συγκεκριμένο μεθοδολογικό και ακαδημαίκό σύστημα διδασκαλίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Σπουδών των Φροντιστηρίων μας, για χάρη της σίγουρης επιτυχίας των μαθητών μας στις εξετάσεις Ξενόγλωσσης Πιστοποίησης και την απόκτηση Πτυχίου Γλωσσομάθειας. Στα Φροντιστήριά μας δίνεται ιδιαίτερη σημασία και προσοχή στην ενίσχυση των θετικών στοιχείων και των ταλέντων του κάθε μαθητή μας, για την επίτευξη καλύτερης, γρηγορότερης και σωστότερης εκμάθηση της ξένης γλώσσας επιλογής του για περισσότερα από 40 χρόνια τώρα.

Από τα Κέντρα μας οι μαθητές θα πάρουν Πτυχίο Γλωσσομάθειας μόνον από τους μεγαλύτερους και πιο αναγνωρισμένους φορείς ξενόγλωσσης πιστοποίησης, διότι κάτι τέτοιο είναι επένδυση που θα συνοδεύει τον κάθε έναν από τους μαθητές μας σε όλη την εργασιακή τους σταδιοδρομία.

Πτυχία Γλωσσομάθειας που προσφέρονται:
Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Α1,Α2,Γ1, Γ2
[του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003]

СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα.
PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ)
population-of-russia-2014

Η Ρωσική γλώσσα (ρωσικά: русский язык, μεταγραφή με λατινικούς χαρακτήρες: russkiy yazyk, προφορά (σύμφωνα με το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο): [ˈruskʲɪj jɪˈzɨk]) είναι η πιο διαδεδομένη γεωγραφικά γλώσσα της Ευρασίας, η περισσότερο ομιλούμενη των Σλαβικών γλωσσών, και η μεγαλύτερη μητρική γλώσσα στην Ευρώπη.
Ανήκει στην ανατολική ομάδα των σλαβικών γλωσσών, είναι η επίσημη γλώσσα της Ρωσίας και κατατάσσεται στην πέμπτη θέση στον κόσμο κατ’ αριθμό ομιλητών μετά την κινέζικη, την αγγλική, τη Χίντι και την ισπανική.
Τα γραπτά ευρήματα της ανατολικής σλαβικής βεβαιώνονται από το 10ο αιώνα και έπειτα. Ενώ τα ρωσικά διατηρούν ένα μεγάλο μέρος της ανατολικής σλαβικής συνθετικής-κλιτικής δομής και μιας κοινής σλαβικήςβάσης λέξεων, τα σύγχρονα ρωσικά διαθέτουν ένα μεγάλο απόθεμα του δανεισμένου διεθνούς λεξιλογίου στην πολιτική, την επιστήμη, και την τεχνολογία. Εκ του καθεστώτος της Σοβιετικής Ένωσης ως υπερδύναμης, η ρωσική γλώσσα είχε τεράστια πολιτική σημασία στον 20ο αιώνα. Ως εκ τούτου, η ρωσική είναι μια των έξι επισήμων και ενεργών γλωσσών στον ΟΗΕ.

RUSSE
Dans notre institution de langues étrangères, les cours de russe sont donnés par des natives, des professeurs triées sur le volet, en collaboration avec nous pendant une série d’années et qui transmettent aux étudiants notre propre philosophie éducative longue et bien garantie. Nos professeurs développent un système d’enseignement méthodologique et académique, en collaboration avec la direction des Études de notre institution, au profit de la réussite garantie de nos élèves aux examens de certificat de langue étrangère et d’obtention du diplôme d’études en langue étrangère. Dans notre institution, pour plus de 40 ans on attache de la valeur à l’amélioration des forces et des talents de chacun de nos élèves pour un meilleur apprentissage, plus rapide et plus juste de la langue étrangère de son choix.
De notre institution, les étudiants obtiendront des diplômes d’études en langue étrangère seulement par des organismes les plus importants et plus acclamés de certificat en langue étrangère, car cela est un investissement qui accompagnera chacun d’eux tout au long de leur carrière professionnelle.
Diplômes de langue offerts:

+ Certificat de langue niveau de l’État A1, A2, C1, C2
[de n.2740 / 1999, tel que remplacé par le par.19 de l’article 13 de n.3149 / 2003]

+ СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ du Département des Lettres de l’Université de Moscou «MV Lomonosov », un agent de livraison en centre culturel de l’ambassade de Russie en Grèce russe scientifique et.

+ PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ДИПЛОМ «ПУШКИН (Institut Pouchkine d’Athènes)

La langue russe (en russe: русский язык, transcription en caractères latins: russkiy yazyk, prononciation (selon l’alphabet phonétique international): [ruskjɪj jɪzɨk]) est la langue la plus répandue, géographiquement parlant, de l’Eurasie, la plus parlée des langues slaves, et la langue maternelle la plus grande en Europe.
Il appartient à la famille des langues slaves de l’Est, il est la langue officielle de la Russie et se classe au cinquième rang dans le monde en termes de locuteurs natifs après le chinois, l’anglais, l’hindi et espagnol.
Les découvertes écrites du slave oriental sont attestées à partir du 10ème siècle. Alors que le russe garde une grande partie de la structure synthétique inflexion slave orientale et quelques mots communs de la base slave, le russe moderne compte un grand stock du vocabulaire international emprunté dans la politique, la science et la technologie. De l’état de l’Union soviétique en tant que superpuissance, la langue russe avait une grande importance politique pendant le 20ème siècle. Ainsi, le russe est l’une des six langues officielles et actives de l’ONU.

Ρусский язык
Уроки русского языка в наших школах преподают учителя,для которых русский язык является родным языком.Учителя,которые тщательно подбирались,которые поддерживают с нами тесный контакт и передают ученикам нашу многолетнюю Философию.В сотрудничестве с Администрацией школы наши преподаватели разрабатывают особую методическую и академическую систему преподавания для того,чтобы добиться стопроцентного успеха наших учеников на экзаменах и при получении Диплома по изучению языка.В наших школах уделяют особое внимание преумножению положительных качеств и таланта каждого ученика для достижения лучшего,быстрого и правильного результата в обучении иностранных языков по вашему выбору уже больше 40 лет.
Ученики наших школ получают Дипломы только в официальнопризнанных учебных заведениях.Это особый вклад в профессиональной и карьерной жизни каждого ученика.
Дипломы иностранных языков,которые получают наши ученики:

-Государственные сертификаты знания языка уровня А1,А2,Г1,Г2(2740/1999 заменён пар.19 статьи 13 3149/2003).

СЕРТИФИКАТ-РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ филфака Государственного Университета имени М.Ломоносова,с официальным спонсором в Греции Центром Науки и Культуры при Посольстве России в Греции.

-РУССКИЙ ЯЗЫК-ДИПЛОМ “ПУШКИН”(ИНСТИТУТ имени ПУШКИНА в АФИНАХ).

Русский язык(на лат.:russkiy yazyk, произносится(в соответствии с международным Фонетическим словарём):[ˈruskʲɪj jɪˈzɨk]) географически широко-распространён в Евразии.Самый распространённый среди славянских языков и родной язык для большинства жителей Европы.

Относится к восточной группе славянских языков,является официальным языком России и стоит на 5-ом месте по числу говорящих после китайского,английского,Хинди и испанского.
Восточно-славянские буквы(алфавит) появились примерно в 10 веке.Русский язык занимает большое место в восточной структуре склонения и в общеславянской конвенции слов(основа,корень).В современном русском языке имеется большой словарный запас взаимствованных слов из других языков в политике,науке и в технологии.При режиме Советского Союза,как сверхдержавы,русский язык имел огромное значение в 20-ом веке.Поэтому русский язык является одним из 6-ти официальных языков,употребляющихся в Организации Объединённых Наций.