Τα μαθήματα Ισπανικών στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μας γίνονται από μητρόγλωσσες, πολύ αυστηρά επιλεγμένες Καθηγήτριες, που διανύουν πολυετή συνεργασία μαζί μας και μεταφέρουν στους μαθητές την δική μας μακροχρόνια, εγγυημένη Εκπαιδευτική φιλοσοφία. Οι Καθηγητές μας αναπτύσσουν συγκεκριμένο μεθοδολογικό και ακαδημαίκό σύστημα διδασκαλίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Σπουδών των Φροντιστηρίων μας, για χάρη της σίγουρης επιτυχίας των μαθητών μας στις εξετάσεις Ξενόγλωσσης Πιστοποίησης και την απόκτηση Πτυχίου Γλωσσομάθειας. Στα Φροντιστήριά μας δίνεται ιδιαίτερη σημασία και προσοχή στην ενίσχυση των θετικών στοιχείων και των ταλέντων του κάθε μαθητή μας, για την επίτευξη καλύτερης, γρηγορότερης και σωστότερης εκμάθηση της ξένης γλώσσας επιλογής του για περισσότερα από 40 χρόνια τώρα.
Από τα Κέντρα μας οι μαθητές θα πάρουν Πτυχίο Γλωσσομάθειας μόνον από τους μεγαλύτερους και πιο αναγνωρισμένους φορείς ξενόγλωσσης πιστοποίησης, διότι κάτι τέτοιο είναι επένδυση που θα συνοδεύει τον κάθε έναν από τους μαθητές μας σε όλη την εργασιακή τους σταδιοδρομία.

Πτυχία Γλωσσομάθειας που προσφέρονται:
DELE (DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA) Α1
DELE A1 ESCOLAR
DELE Α2,
Β1
DELE Nivel B1 ESCOLAR
Β2, C1, C2- DELE
CERVANTES
barcelona-spain-1

Τα ισπανικά (español) ή καστιλιανικά (castellano) είναι μια ιβηρική ρομανική γλώσσα. Είναι η ευρύτερα ομιλούμενη ρομανική γλώσσα και σύμφωνα με ορισμένες πηγές, είναι η δεύτερη γλώσσα στον κόσμο σε αριθμό ομιλητών σαν μητρική γλώσσα. Ομιλείται ως πρώτη γλώσσα από περίπου 550 εκατομμύρια ανθρώπους. Θεωρείται η δεύτερη πιθανώς σημαντική γλώσσα μετά την αγγλική σε ό,τι αφορά τον δυτικό κόσμο, χάρη στην αυξανόμενη χρήση της στις ΗΠΑ, της σχετικής επιβολής της στην εκπαίδευση, της αυξανόμενης οικονομίας του ισπανόφωνου κόσμου, της επιρροής της στη μουσική βιομηχανία και την παγκόσμια λογοτεχνία.

 

ESPAGNOL
Dans notre institution de langues étrangères, les cours d’espagnol sont donnés par des natives, des professeurs triées sur le volet, en collaboration avec nous pendant une série d’années et qui transmettent aux étudiants notre propre philosophie éducative longue et bien garantie. Nos

professeurs développent un système d’enseignement méthodologique et académique, en collaboration avec la direction des Études de nos écoles, au profit de la réussite garantie de nos élèves aux examens de certificat de langue étrangère et d’obtention du diplôme d’études en langue étrangère. Dans notre institution, pour plus de 40 ans on attache de la valeur à l’amélioration des forces et des talents de chacun de nos élèves pour un meilleur apprentissage, plus rapide et plus juste de la langue étrangère de son choix.
De notre institution, les étudiants obtiendront des diplômes d’études en langue étrangère seulement par des organismes les plus importants et plus acclamés de certificat en langue étrangère, car cela est un investissement qui accompagnera chacun d’eux tout au long de leur carrière professionnelle.
Diplômes de langue offerts:
+ DELE (Diplôme d’Espagnol Langue Étrangère) A1 + DELE A1 ESCOLAR
+ DELE A2
+ B1
+ DELE niveau B1 ESCOLAR + B2, C1, C2 – DELE
+ CERVANTES
L’ Espagnol (Español) ou castillan (castellano) est une langue ibéro-romane. Il est la langue romane la plus parlée et, selon certaines sources, la deuxième langue dans le monde en termes de locuteurs de naissance. Il est parlé comme langue première par environ 550 millions de personnes. Il est peut-être considéré comme la deuxième langue la plus importante après l’anglais en ce qui concerne le monde occidental, grâce à son utilisation augmentante aux États-Unis, son application pertinente à l’éducation, à l’économie croissante du monde hispanophone et son influence sur l’industrie de la musique et la littérature mondiale.

 

Испанский языκ
Уроки испанского языка в наших школах преподают учителя,для которых испанский язык-родной язык.Учителя,которые тщательно подбирались,которые поддерживают с нами тесный контакт и передают ученикам нашу многолетнюю Философию.Наши преподаватели разрабатывают особую методическую и акадимическую систему преподавания в сотрудничестве с Администрацией школы для достижения желаемых результатов на экзаменах при получении Дипломов по изучению иностранных языков.В наших школах уделяют особое внимание таланту каждого ученика.Таким образом,достигаем лучшего,быстрого и правильного обучения иностранного языка по вашему выбору на протяжении уже 40 лет.
Ученики наших школ получают Дипломы в официальнопризнанных учебных заведениях.Это особый вклад в профессиональную и карьерную жизнь каждого ученика.

Дипломы,которые получают наши ученики:
· DELE (DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA) Α1 &
· DELE A1 ESCOLAR
· DELE Α2,
· Β1 &
· DELE Nivel B1 ESCOLAR
· Β2, C1, C2- DELE
· CERVANTES
Испанский язык(español) или кастильский(castellano)-это иберийский романский язык.Это широкораспространённый разговорный романский язык и согласно некоторым источникам это второй по счёту язык во всём мире по числу говорящих,как на родном языке.На нём разговаривают почти 550 миллионов человек.Считается 2-м важным языком после английского,во всём,что связанно с Западом.Это благодаря большой популярности в США,благодаря влиянию на обучение,благодаря расширению экономики испаноговорящего мира,музыкальной индустрии и всемирной литературы.